spekter.no>Ord og uttrykk>Forhandlingsordning

Praktisk betegnelse på det system partene har avtalt for fremgangsmåten i sine forhandlinger.

I Spekter- sektoren brukes betegnelse på den prosedyre som følges ved forhandlingene om overenskomst. Denne er beskrevet i hovedavtalens §§ 4 til 7, og innebærer at det føres sentrale forhandlinger om overenskomstens A-del og om forhandlingsprosessens avslutning, og lokale forhandlinger om overenskomsten B-del.

Hovedavtalen åpner for at man kan avtale avvikende ordninger i de innledende sentrale forhandlingene.  Spekter Helse og forbundene i LO, YS, UHO, samt Dnlf i Akademikerne har for overenskomstrevisjonen 2004 kommet til enighet om å gjennomføre forhandlingene etter den forhandlingsmodellen som ble avtalt i forbindelse med overenskomstrevisjonen i 2002. Det innebærer at forhandlingsmodellen består av 4 trinn / faser, dvs. ytterligere en fase på sentralt nivå.