spekter.no>Ord og uttrykk>Forhandling

Betegnelse på den kommunikasjonsprosess som finner sted mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med sikte på å løse en interessetvist eller rettstvist.

Betegnelsen har ingen klar avgrensning mot for eksempel drøfting, og begrepene har ofte vært brukt noe tilfeldig. Som eksempel kan nevnes at etter arbeidsmiljølovens § 15-2  skal det føres drøftinger med sikte på å redusere antallet oppsigelser ved en driftsinnskrenkning. Se også protokoll.