spekter.no>Ord og uttrykk>Fagforening

I arbeidstvistlovens § 1 bokstav c) definert som enhver sammenslutning av arbeidstakere eller deres foreninger som har til formål å ivareta medlemmenes interesser overfor deres arbeidsgivere.

Betegnelsen er meget vidtfavnende, og det stilles ingen institusjonelle krav eller krav til størrelse. Den favner derfor så vel løselige sammenslutninger dannet for å ivareta arbeidstakernes interesser i en konkret sak, som husforeninger, og større organisasjoner som LO, YS og deres underorganisasjoner.