spekter.no>Ord og uttrykk>Ettervirkning

Betegnelse på at en tariffavtale gjelder også etter sin utløpstid.

Etter arbeidstvistlovens § 6 nr. 3 skal tariffavtalen gjelde så lenge det ikke er gitt plassoppsigelse. Er plassoppsigelse gitt, gjelder tariffavtalen til fristene for megling er utløpt, se
Riksmeklingsmannens forbud mot arbeidsstans. Dette gjelder selv om tariffavtalen er sagt opp og utløpstidspunktet passert.

I Spekter sektoren er adgangen til arbeidskamp knyttet til overenskomsten, om får ettervirkning etter disse regler. Særavtalers ettervirkning er regulert i hovedavtalens § 17 annet ledd. Bestemmelsen innebærer at særavtaler med samme løpetid som overenskomsten har samme ettervirkning som denne, mens andre særavtaler opphører når de er sagt opp etter reglene i hovedavtalens § 16 og oppsigelsestiden er utløpt.