spekter.no>Ord og uttrykk>Drøfting

Hovedavtalens betegnelse på samarbeidsprosess. Drøfting innebærer at virksomhetens ledelse skal legge frem saker av betydning for arbeidstakerne for de tillitsvalgte, og innhente deres synspunkter og råd. Dette gjelder spørsmål om virksomhetens ordinære drift, herunder regnskap og økonomiske spørsmål, omlegging av driften m.v., jfr. hovedavtalens §§ 19, 30, 31, 33 og 37

Det essensielle er en utveksling av synspunkter, slik at beslutningen blir best mulig, se for eksempel hovedavtalens § 31 annet ledd. . Drøftelsene må være reelle, uten at virksomhetens standpunkt er bundet på forhånd.

Dersom drøftingene gjelder spørsmål som av forretningsmessige grunner må behandles fortrolig, kan informasjon fra arbeidsgiver gjøres betinget av at de tillitsvalgte påtar seg taushetsplikt.

Se også informasjon.