spekter.no>Ord og uttrykk>Dispensasjon

Brukes i forhandlingssammenheng for å beskrive at det gjøres unntak fra en plassoppsigelse (arbeidsoppsigelse). En arbeidsgiver kan ikke motsette seg at en arbeidstaker som er omfattet av en plassoppsigelse tas ut i streik. Dersom det kan påvises at det vil føre til fare for liv eller helse, eller fare for betydelig materiell skade om vedkommende legger ned arbeidet, er det vanlig å gi dispensasjon for vedkommende etter søknad. Begrunnede søknader sendes Spekter, som samlet tar spørsmålet opp med vedkommende organisasjon