spekter.no>Ord og uttrykk>Dagpenger under permittering

Arbeidstakere som er permittert har normalt rett til dagpenger etter reglene i folketrygdloven. Retten inntrer når perioden for arbeidsgiverens plikt til å betale permitteringslønn, normalt fem dager, er utløpt.

Plikten til å betale permitteringslønn gjelder ikke når permitteringen skyldes arbeidskamp. Arbeidstaker som er permittert har ikke rett til dagpenger dersom det må antas at utfallet av tvisten vil påvirke vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår.