spekter.no>Ord og uttrykk>Dagpenger under permittering

Arbeidstakere som er permittert har normalt rett til dagpenger etter reglene i folketrygdloven. Retten inntrer når perioden for arbeidsgiverens plikt til å betale permitteringslønn (arbeidsgiverperiode I), pt. 10 dager, er utløpt. Når arbeidstaker har vært permittert i 30 uker uten lønn fra arbeidsgiver, inntrer en ny arbeidsgiverperiode for arbeidsgiver (Arbeidsgiverperiode II) på pt. 5 dager. Etter dette kan arbeidstaker  motta dagpenger for ytterligere 19 uker fra NAV. Total permitteringsperiode kan være 52 uker i løpet av 18 måneder. Totalt i en slik periode vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i 15 dager, og den permitterte kan motta dagpenger fra NAV i inntil 49 uker.

Plikten til å betale permitteringslønn gjelder ikke når permitteringen skyldes arbeidskamp. Arbeidstaker som er permittert har ikke rett til dagpenger dersom det må antas at utfallet av tvisten vil påvirke vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår.