spekter.no>Ord og uttrykk>Avtalefestet pensjon

AFP (avtalefestet pensjon) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale. Retten til AFP krever derfor at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med tilslutning fra LO eller YS (forbund med tilknytning til annen hovedorganisasjon må søke om tilslutning). Ytelsen er en livsvarig ytelse som gis i tillegg til folketrygden. AFP kan tidligst tas ut fra fylte 62 år.

Det finnes AFP-ordninger både i privat og offentlig sektor. AFP i privat sektor tilbys av Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon. AFP i offentlig sektor er helt forskjellig fra ny AFP i privat sektor. Statens pensjonskasse (SPK) administrer AFP i statlig sektor. KLP, andre livsforsikringsselskaper og enkelte pensjonskasser administrerer AFP i kommunal sektor. 

Siste uttakstidspunkt for gammel AFP i privat sektor var 1. desember 2010. Gammel AFP utfases i årene 2011 til 2015.

Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon ble avtalt 2. april 2008 i forbindelse med overenskomstrevisjonen mellom bl a Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO (opprinnelig forhandlet frem i 1997 for Spekter-området).

Fullstendig informasjon finnes på: www.afp.no