spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsretten

Domstol opprettet i medhold av arbeidstvistloven. Arbeidsretten har til formål å ta stilling til tvister om tariffavtalers, gyldighet, forståelse eller beståen, om påstått brudd på tariffavtale eller spørsmål om ulovlig arbeidsstans.

Arbeidsretten består av tre juridiske dommere og to representanter for hver av partene. De sistnevnte oppnevnes etter forslag fra fagforeninger og arbeidsgiverforeninger med innstillingsrett.