spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidskamp

Arbeidstvistlovens fellesbetegnelse på de kamptiltak som arbeidsgivere eller arbeidstakere kan iverksette for å presse frem en løsning på en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Loven skiller mellom arbeidsnedleggelse (streik), arbeidsstengning (lockout) og annen arbeidskamp, og gir regler for når og hvordan arbeidskamp kan gjennomføres. Lovens hovedregel er at arbeidskamp kan gjennomføres i forbindelse med opprettelse og revisjon av overordnet tariffavtaler (overenskomst i Spekter-området), og bare etter at tariffavtalen er utløpt og megling har vært gjennomført.

Lovlig arbeidskamp forutsetter at det er gitt arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse) for de arbeidstakere arbeidskampen omfatter, se hovedavtalens § 9 Arbeidskampen må gjennomføres i form av hel streik eller hel lockout for de arbeidstakere arbeidsoppsigelsen omfatter. Den ene part kan ikke uten motpartens samtykke begrense aksjonen i tid eller omfang. For eksempel kan plassoppsigelsen ikke omfatte bare en del av arbeidstiden eller gjelde for en begrenset periode.