spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidskamp, annen

Alle typer arbeidskamp som ikke innebærer full streik eller full lockout for de berørte arbeidstakere. Begrepet omfatter ethvert tiltak som benyttes som pressmiddel for å oppnå en løsning på en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening.

Typiske eksempler er dagsing, overtidsnektelse, m.v. Begrepet omfatter også situasjoner hvor presset øves gjennom handlinger som vanligvis er lovlige, for eksempel "sykefravær" ved egenmelding og oppsigelse av egne arbeidsavtaler. Nektelse av å utføre bestemte oppgaver kan også være arbeidskamp (se nærmere resignasjonsplikt). Det avgjørende er ikke tiltakets art, men at det kollektivt utøves press for å få løst en tvist.

Arbeidstvistloven bygger på at arbeidskamp skal varsles ved arbeidsoppsigelse med full arbeidsstans til følge. Annen arbeidskamp krever derfor motpartens samtykke eller særskilt hjemmel. Eksempel på slik hjemmel er en avtalefestet rett til dagsing ved uenighet i lokale forhandlinger. På grunn av forhandlingsordningen for inngåelse av overenskomster i Spekter-området, vil ikke slik arbeidskamp være mulig.