spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidsavtale

Arbeidstvistlovens og arbeidsmiljølovens betegnelse på individuelle ansettelsesavtaler. Etter arbeidstvistlovens § 6 er en arbeidsavtale ugyldig i den utstrekning den strider mot tariffavtale som både arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av (ufravikelighet). Se for øvrig arbeidsmiljølovens § 14-6 om arbeidsavtalens form og innhold.