spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Styret i Spekter
Bak fra venstre: Stein Kinserdal, Geir Isaksen, Åsne Havnelid, Thor Gjermund Eriksen og Hilde Britt Mellbye. Foran fra venstre: Øystein Mæland, Grete Aasved, Ingrid Røyensdal, Tone Wille og Herlof Nilssen. (foto: Thomas T. Kleiven) Auke Lont var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Bak fra venstre: Stein Kinserdal, Geir Isaksen, Åsne Havnelid, Thor Gjermund Eriksen og Hilde Britt Mellbye. Foran fra venstre: Øystein Mæland, Grete Aasved, Ingrid Røyensdal, Tone Wille og Herlof Nilssen. (foto: Thomas T. Kleiven) Auke Lont var ikke tilstede da bildet ble tatt.
 • Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF
 • Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS

 Styremedlemmer:

 • Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien, styremedlem
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK AS
 • Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge AS
 • Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping AS
 • Auke Lont, konserndirektør i Statnett

  Varamedlemmer: 

 • Grethe Aasved, administrerende direktør, St. Olavs Hospital HF
 • Hilde Britt Skarbøvik Mellbye, administrerende direktør i AS Vinmonopolet        
 • Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF

Styrets sammensetning og saksbehandling:

Fra vedtektene

§ 4-1 (Styrets sammensetning og saksbehandling) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal ha et styre på 8 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styret og varamedlemmene samt styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Begge kjønn skal være representert i styret.  Bare personer som er ansatt eller har tillitsverv hos et medlem kan være styremedlem eller varamedlem til styret. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Styremedlem som velges til erstatning for et styremedlem som trer ut av styret, velges for resten av det erstattede medlems funksjonstid.

Styrets leder skal sørge for at det holdes styremøter så ofte som det er behov for det. Hvert styremedlem og administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøter.

Administrerende direktør har rett og plikt til å være tilstede i styremøtene og har rett til å uttale seg med mindre styret for den enkelte sak beslutter noe annet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

Styrets leder sørger for at det føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer av styret.

§ 4-2 (Styrets myndighet) 

Styret leder foreningen i samsvar med foreningens vedtekter og generalforsamlingens beslutninger. Styret er ansvarlig for at generalforsamlingens beslutninger blir gjennomført.
Styret representerer foreningen utad.  Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. 

Styret fastsetter hvordan søknader om medlemskap skal behandles.

Til å bistå seg i utførelsen av sine oppgaver etter disse vedtektene, kan styret opprette underutvalg som skal rapportere til styret. Leder av underutvalg under styret skal være medlem av styret.

§ 4-3 (Administrerende direktør) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal ha en administrerende direktør. Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse og representerer foreningen utad i slike saker. Han eller hun leder foreningens forhandlinger om inngåelse eller revisjon av kollektive avtaler.

Administrerende direktør skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt og utføre de oppgaver han eller hun er pålagt av styret.

Administrerende direktør skal sørge for at medlemmene får tilfredsstillende råd og bistand innenfor de rammer vedtektene fastsetter.

Til å bistå seg i utførelsen av sine oppgaver etter disse vedtektene, kan administrerende direktør opprette forhandlingsutvalg eller andre rådgivende grupper. Administrerende direktør kan gi retningslinjer for deres virksomhet, herunder fastsette at et medlem av et slikt utvalg eller gruppe kan kreve at administrerende direktør fremlegger sak under utvalgets eller gruppens saklige område for styrets leder.

Styreledere i Spekter

Dag Mejdell 2009 - 2016
Einar Enger 2005 - 2009
Knut Grøholt 2000 - 2005
Einar Førde 1999 - 2000
Tormod Hermansen 1997 - 1999
Tore Tønne 1993 - 1997