spekter.no>Publikasjoner>Inspirasjonshefte for IA-arbeidet (2014-2018)

Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter. Boken er en oppdatering av tidligere utgave og tilpasset endringer i gjeldende IA-avtale.

Den gjeldende IA-avtalen trådte i kraft 4. mars 2014 og varer fram til 31. desember 2018. Avtalen er en videreføring av den gamle, men noe er nytt.

Det er blant annet en større vektlegging på det konkrete, virksomhetsnære arbeidet med forebygging og tilrettelegging. Videre innebærer IA-avtalen en tydeligere ansvarliggjøring av både de sentrale og lokale partenes forpliktelser i IA-arbeidet. Som et resultat av denne forpliktelsen, har en partssammensatt arbeidsgruppe i Spekter-området laget denne Inspirasjons- og Arbeidsboka for å inspirere partene i de enkelte virksomhetene til å starte opp, revitalisere eller evaluere IA-arbeidet.

Et målrettet og bevisst arbeid med Inkluderende Arbeidsliv trenger ikke å gjøres komplisert eller omfattende og bør ses i sammenhengmed virksomhetens løpende HMS-arbeid. Ved å starte i det små, gjerne med konkrete og målbare tiltak, vil man kunne få et godtgrunnlag for en videreutvikling av arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Inspirasjons- og arbeidsboken er ikke uttømmende, derforhenvises det til andre kilder og lenker som kan være nyttige. Boken er ment å være til refleksjon og støtte for IA-arbeid i egen virksomhetog beskriver en metodikk som vi håper kan inspirere til å starte opp eller videreutvikle IA-arbeidet. Med denne boken kan virksomheteneogså dokumentere eget IA-arbeid. Det kan være flere eller andre spørsmål og problemstillinger som kan være relevante for virksomhetenenn de vi peker på her. Vi har tro på at det at partene gjør en felles innsats i IA-arbeidet kan utgjøre den lille forskjellen – og øke mulighetenfor å lykkes. Arbeidsgruppen ønsker alle Spekter-virksomhetene lykke til med det videre IA-arbeidet!

IA-veiledning

Idèbanken: virksomhetseksempler og temahefter

Inkluderende.no: opplæringsverktøy utarbeidet av de sentrale parter på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i Norge.