spekter.no>Publikasjoner>Faktabok: Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

Faktaboken som STAMI utgir gir et samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge. Gjennom flere år har de samtolket og formidlet faktakunnskap og blitt en premissleverandør av kunnskap på området. Å kunne være enige om fakta er alltid et godt utgangspunkt i arbeidet med ytterligere å forbedre arbeidsmiljøet i Norge.

Noen fakta:

Andelen av befolkningen i arbeidsstyrken er blant den høyeste i OECD-området, og den har økt fra 61 % i 1972 til 71 % i 2013. Arbeidsledigheten er lav og andelen midlertidig ansatte har vært stabil eller noe nedadgående. Sysselsettingen i Norge er spesielt høy blant kvinner og eldre.

27 % av norske sysselsatte rapporterer at de arbeider deltid, mens tilsvarende tall fra EU er 17 %. Blant kvinner har andelen gått noe ned den siste tiden. I 1996 arbeidet 45 % av kvinnene deltid, i 2013 var det 38 %. Kvinner har gradvis økt arbeidstiden over de siste ti årene, og både heltid og lang deltid er blitt mer vanlig. Det å ha barn under 16 år mer enn dobler sannsynligheten for deltid, og om lag åtte av ti kvinner som jobber deltid er fornøyd med dette.

De siste to tiårene er den gjennomsnittlige faktiske arbeidstiden redusert med 0,9 timer blant alle yrkesaktive. Blant menn har den gått ned med omtrent 2,1 timer, mens den har økt med 0,9 timer blant kvinner. I 2013 var den faktiske arbeidstiden blant menn 37,5 timer og blant kvinner 30,1 timer. Den laveste ukentlige arbeidstiden er blant unge kvinner.

Ni av ti svarer at de alt i alt er svært eller ganske fornøyd med jobben, og trives. Selv om en arbeidstaker kan være utsatt for uheldige arbeidsmiljøpåvirkninger, så kan en trives, ha tilhørighet og være engasjert og motivert i jobben.

Muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Både mekaniske og psykososiale forhold på arbeidsplassen har betydning for omfanget og intensiteten av slike plager.

Psykisk helse har stor betydning for yrkesdeltakelse. Personer med psykiske lidelser utgjorde 28 % av alle nye mottakere av uførepensjon og 20 % av alt legemeldt sykefravær skyldes det samme. Det er ingen sterke holdepunkter for at psykiske lidelser verken har avtatt eller økt de siste tiårene.

Les mer og last ned faktaboken hos Stami.