spekter.no>Dom i Arbeidsretten om Rikslønnsnemndas kompetanse

Spekter tar til etterretning at Arbeidsrettens flertall har kommet til at Stortinget ikke hadde gitt Rikslønnsnemnda tilstrekkelig klarhet i det lovmessige grunnlaget for å løse tvisten mellom Akademikerne/Legeforeningen og Spekter/helseforetakene i februar 2017. Arbeidsretten har derfor kommet til at tariffavtalen som Rikslønnsnemda fastsatte er ugyldig i sin helhet. Rikslønnsnemnda må derfor tre sammen igjen.

Vi viser til at Arbeidsdepartementet i september gikk til det uvanlige skritt å levere et skriftlig innlegg til Arbeidsretten i saken. Her sier Arbeidsdepartementet, som ansvarlig departement for arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, lov om lønnsnemnd i arbeidstvister, samt institusjonene i den norske modellen, at Rikslønnsnemnda har samme kompetanse som partene selv når det gjelder å fastsette en tariffavtale.

Departementet skriver at «For at Rikslønnsnemnda skal være et effektivt tvisteløsningsorgan er det både i samfunnets, statens og partenes interesse at Rikslønnsnemnda har den nødvendige kompetansen til å løse tvisten.» Denne forutsetningen la også flertallet i nemda til grunn da de vedtok at tariffavtalen skulle videreføres.

Som Spekter hele tiden har sagt, vil helseforetakene innrette sin drift etter de beslutningene som Rikslønnsnemnda og Arbeidsretten kommer til. Vi tar derfor dommen til etterretning, og vil sette oss godt inn i den, før vi drøfter med helseforetakene og Akademikerne/Legeforeningen hva slags konsekvenser dommen skal få for driften av sykehusene.

Helseforetakene kommer til å sørge for en forsvarlig pasientbehandling. Spekter vil invitere Akademikerne/Legeforeningen til et møte tirsdag 7.11 for å diskutere konsekvensene av dommen på kort sikt.

De regionale helseforetakene har iverksatt to prosjekter som t skal se på henholdsvis arbeidstidsordningen og sykehuslegenes tariffavtaler fremover. Legeforeningen er invitert med i arbeidet. 

Les dommen fra Arbeidsretten her